SportGURU – sklepy stacjonarne i online dla biegaczy i triathlonistów, serwis online z recenzje sprzętu, największy wybór butów biegowych, odzieży biegowej, sprzętu triathlonowego, rowerów, treningi dla biegaczy i triathlonistów

BIEGANIE | TRIATHLON | ROWERY

LUMEN RUN – regulamin zawodów 21.01.2015

12400875_916940341747076_7080072413655728775_n

LUMEN RUN – regulamin zawodów 21.01.2015
Warszawa, Park Szczęśliwicki

 1. ORGANIZATORZY
  1. Sport Guru Sp. z o. o.
  2. Kontakt z biurem organizatora Kasia@sportGURU.pl
 2. CEL
  1. Dobra zabawa
  2. Upowszechnienie biegania jako wszechstronnej formy ruchu.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warszawy i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. LUMEN RUN odbędzie się w dniu 21.01.2016 r. (czwartek)
2. Start o godz. 18:00
3. Zawody odbędą się w Parku Szczęśliwickim
4. Start i meta – Sport GURU Adgar Fit, al. Jerozolimskie181A, Warszawa

 1. PROGRAM IMPREZY
  17.30 Otwarcie biura zawodów
  17.45 Odprawa techniczna, omówienie trasy i zadań
  18.00 Start
  20.00 Zakończenie zawodów
 2. DYSTANS I TRASA
  1. Zawody LUMEN RUN zostaną rozegrane na trasie asfaltowo – terenowej w Parku Szczęśliwickim.
  2. Dystans ok. 5km
  3. Zawody mają charakter rywalizacji zespołowej.
  4. Każdy zespół musi składać się z 4 osób.
  5. Wyposażenie obowiązkowe zespołu to co najmniej jedna lampka czołowa emitująca LUMENY.
  6. Na trasie zawodów każdy zespół będzie miał do wykonania 4 obowiązkowe zadania zlokalizowane na terenie Parku Szczęśliwickiego w punktach kontrolnych.
  7. Zespół może zdobyć dodatkowe premie podczas rywalizacji, znajdując ukryte zadania lub stacje.
  8. Wykonanie każdego z zadań będzie punktowane.
  9. Trasa będzie oznakowana odblaskową farbą – znakami umieszczonymi poziomo lub pionowo.
  10. Wygrywa zespół, który zdobędzie największą ilość punktów w najkrótszym czasie.
  11. Limit czasu ukończenia całych zawodów – 2 godziny.
  12. Sklasyfikowane zostaną wyłącznie zespoły, które ukończą rywalizację w 4 osobowych składach.

VI.BIURO ZAWODÓW I PUNKT INFORMACYJNY
1. Biuro zawodów będzie mieściło się w sklepie Sport Guru.
Sport GURU Adgar Fit, al. Jerozolimskie181A, Warszawa

 1. POMIAR CZASU
  Ręczny
 2. KLASYFIKACJE I NAGRODY

  Klasyfikacje:
  Pierwszy Team Kobiecy
  Pierwszy Team Męski
  Pierwszy Team Mieszany
 3. WARUNKI  UCZESTNICTWA
 4. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
  2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do startu pod warunkiem uczestnictwa pod opieką osoby dorosłej i przedstawienia pisemnego oświadczenia opiekuna prawnego.

XII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do zawodów  będą przyjmowane za pośrednictwem formularza na stronie https://competit.pl/zgloszenie/1433/
2. Obowiązuje unikalny limit 120 uczestników – 30 zespołów 4 osobowych.
3. Numeracja będzie odbywała się zgodnie z zapisami zespołów.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników LUMEN RUN będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
2. Dane osobowe uczestników LUMEN RUN będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w LUMEN RUN obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w LUMEN RUN. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 21.01.2016 lub w momencie wyczerpania miejsc.
  2. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  5. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 

To enjoy breath to the fullest it is substantial to be healthy. How can remedies help up? To order remedies online from a reputable web-site is safe. There are hundreds of safe internet pharmacies that will offer legitimate discounts. Variant drugs are used to treat respiratory infections, other ones to resolve other diseases. Fairly, you have to check with your pharmacist to see whether one of these drugs is a safe choice for you. Many individuals think about Cialis Commercials. Perhaps you know about Cialis Commercial Many think the efficacy of Cialis is well documented. Sexual soundness dysfunction can ordinarily indicate soundness problems elsewhere. Sometimes men who take recreational drugs like cocaine find it inconvenient to maintain an erection and turn to erectile dysfunction remedies for a temporary solution. One way to resolve sexual dysfunction is to make some ordinary lifestyle changes, another is medication. Counseling may be beneficial. Sometimes medic conditions or other medications may interact with Cialis. Throw away any treatment that is no longer needed. For instance the liquid medicines ideally must be kept in the refrigerator, but also may be stored at room temperature.

Komentarze

Autor